فشار سنج بیورر مدل BM28 با آداپتور

قیمت اصلی 2.780.000 تومان بود.قیمت فعلی 2.500.000 تومان است.

فشار سنج بیورر مدل BM54

قیمت اصلی 1.450.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.250.000 تومان است.

فشارسنج بازویی ماکرومد Macromed U121

قیمت اصلی 1.630.000 تومان بود.قیمت فعلی 0 تومان است.

فشارسنج بازویی ماکرومد Macromed U151

قیمت اصلی 1.530.000 تومان بود.قیمت فعلی 0 تومان است.

فشارسنج بازویی ماکرومد Macromrd U331

قیمت اصلی 1.920.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.790.000 تومان است.

فشارسنج بیورر مدل BM45

قیمت اصلی 1.350.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.150.000 تومان است.

فشارسنج بیورر مدل BM55

قیمت اصلی 2.200.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.939.000 تومان است.